Algemene Voorwaarden

Algemeen

Algemene voorwaarden (TAC) zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van de Website en andere diensten aangeboden door Mediumops.com. Lees deze TAC zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt en/of onze diensten gebruikt. Als er punten in onze algemene voorwaarden staan waar de exploitant het niet mee eens kan zijn, of als de exploitant problemen heeft met het lezen van deze algemene voorwaarden, dan kan de exploitant zijn bezoek aan de Website onmiddellijk annuleren. Dit, of toekomstige bezoeken, aan de Website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat de exploitant deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Definities

1.1. Mediumops.com: Eigenaar en Beheerder van de website.

1.2. Gelieerde onderneming: betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere autoriteit.

1.3. Account: betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

1.4. Bedrijf: (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze overeenkomst) verwijst naar: Bedrijf

1.5. Inhoud: verwijst naar Inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door U kan worden geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar kan worden gesteld, ongeacht de vorm van die Inhoud.

1.6. Dienst: verwijst naar de Website.

1.7. Algemene voorwaarden: (ook wel "Voorwaarden" of "TAC" genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

1.8. Sociale-mediaService van derden: betekent alle Services of Inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of Services) die door een derde partij worden geleverd en die door de Service kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar worden gesteld.

1.9. Website: verwijst naar Mediumops.com, toegankelijk via mediumops.com

1.10. U: betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het Bedrijf, of andere juridische groepen namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

2. Aard en omvang van de voorwaarden

2.1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die het gebruik van deze Service regelen en de overeenkomst die tussen u en het Bedrijf van kracht is. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de verplichtingen en rechten van alle operators met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

2.2. Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle operators, bezoekers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

2.3. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

2.4. Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft onze procedures en beleidslijnen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

3. Operatoraccounts

3.1. Wanneer u een account aanmaakt bij Mediumops.com, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de TAC, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op Mediumops.com.

3.2. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij Onze Service is of bij een Externe Social Media Service.

3.3. U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van Uw account.

3.4. U mag niet als Gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een handelsmerk of naam die onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die is anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.


Inhoud

4. Uw recht om Inhoud te plaatsen

4.1. Met onze Service kunt u Inhoud plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Service plaatst, inclusief de betrouwbaarheid, wettigheid en geschiktheid ervan.

4.2. Door Inhoud op de Service te plaatsen, verleent u Ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Service te gebruiken, wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht geeft om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere operators van de Service, die uw Inhoud ook kunnen gebruiken onder deze voorwaarden.

5. Inhoudsbeperkingen

5.1. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de Inhoud van de exploitanten van de Dienst. U stemt er uitdrukkelijk mee in en begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor de Inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit door u of een derde persoon die uw account gebruikt, wordt gedaan.

5.2. U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, aanstootgevend, schokkend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende Inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

5.3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, te bepalen of enige Inhoud geschikt is en voldoet aan deze voorwaarden, deze Inhoud te weigeren of te verwijderen. Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen uit te voeren en de manier van Inhoud te wijzigen. Het Bedrijf kan het gebruik van de Service ook beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende Inhoud plaatst.

5.4. Aangezien het Bedrijf geen controle heeft over alle Inhoud die door operators en/of derden op de Service is geplaatst, stemt u ermee in de Service op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de Service mogelijk wordt blootgesteld aan Inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend vindt, en u stemt ermee in dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige Inhoud, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige Inhoud.

6. Inhoudsback-ups

6.1. Hoewel er regelmatig back-ups van de Inhoud worden gemaakt, kan het Bedrijf niet garanderen dat er geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

6.2. Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die beschadigd is voordat er een back-up van wordt gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt gemaakt.

6.3. Het Bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen eventuele bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de back-ups van Inhoud. Maar u erkent dat het Bedrijf niet aansprakelijk is met betrekking tot de integriteit van de Inhoud of het niet succesvol herstellen van de Inhoud in een bruikbare staat.

6.4. U stemt ermee in om een nauwkeurige en volledige kopie van alle Inhoud bij te houden op een locatie die onafhankelijk is van de Dienst.


Inhoud

7. Intellectuele eigendomsinbreuk

7.1. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service is geplaatst, inbreuk maakt op een auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon.

7.2. Als u de eigenaar van het auteursrecht bent, of namens iemand geautoriseerd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail op nl@contentmods.com en voeg in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe.

7.3. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor het verkeerd voorstellen dat enige Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, evenals alle gelijkaardige rechten op alle producten, diensten en informatie aangeboden op de Website, berusten uitsluitend bij Mediumops.com of haar licentiegevers.

8.2. Niets van deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Mediumops.com. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en software van deze website behoren toe aan Mediumops.com of haar licentiegevers.

8.3. Voor zover de exploitanten teksten, afbeeldingen, geluiden en/of software aan Mediumops.com zenden of op de website achterlaten, draagt de exploitant alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Mediumops.com en vrijwaart Mediumops.com derhalve voor aanspraken van derden. Mediumops.com is daarom onder meer gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

8.4. Mocht Mediumops.com op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website, dan heeft Mediumops.com het recht, maar niet de plicht, deze Inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

9 . Links naar andere websites

9.1. Onze Service kan links bevatten naar websites of Services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

9.2. Het Bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enig verlies of schade veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

9.3. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of Services van derden die u bezoekt.

9.4. Sollicitatieproces

10. Beëindiging

10.1. We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze algemene voorwaarden schendt.

10.2. Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1. Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk hebt verdiend via de Service en/of 100 EUR boete als u geen openstaand saldo heeft via de Service.

11.2. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor persoonlijk letsel, voor Bedrijfsonderbreking, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

12. Beschikbaarheid

12.1. Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen: Onze Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder garantie of voorwaarde. Ons Platform is mogelijk niet vrij van storingen, fouten of onderbrekingen. Alle Gebruikers stemmen ermee in af te zien van alle speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, zelfs als we van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om ons platform te gebruiken, ondanks de oorzaak. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering als gevolg van oorzaken buiten onze redelijke controle.

12.2. Behalve waar dergelijke uitsluitingen bij wet verboden zijn, zal het Bedrijf, noch zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of hun respectievelijke directeuren, werknemers, functionarissen, agenten, dienstverleners, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers of opvolgers aansprakelijk zijn voor nalatigheid , grove nalatigheid, nalatige verkeerde voorstelling van zaken, fundamentele schending, schade van welke aard dan ook, onder elke juridische theorie, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotionele stress, inkomstenderving, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gebruik, verlies van gegevens, en ongeacht of dit wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van privacy of anderszins , zelfs als de partij naar verluidt werd geadviseerd of reden had om te weten, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik, of onvermogen om te gebruiken of te vertrouwen op de website, eventuele gekoppelde websites of dergelijke haar websites van derden, noch enige website-Inhoud, materialen, berichten of informatie daarop, zelfs als de partij zogenaamd werd geadviseerd of redenen had om dit te weten.

13. Toepasselijk recht

13.1. De wetten van het land, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de Service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale of internationale wetten.

14. Geschillenbeslechting

14.1. Als u zich zorgen maakt over of een geschil heeft met de Service, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.


Scheidbaarheid en afstandsverklaring

15. Scheidbaarheid

15.1. Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken volgens de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

16. Ontheffing

16.1. Behalve zoals hierin bepaald, zal het nalaten om een recht uit te oefenen of om nakoming van een verplichting te eisen onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van elke volgende inbreuk.

17. Vertaling tolken

17.1. Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald als we ze op onze Service aan u beschikbaar hebben gesteld.

17.2. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst prevaleert in het geval van een geschil.

18. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

18.1. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging Inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

18.2. Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden en Voorwaarden, U kunt contact met ons opnemen:

Per e-mail: nl@contentmods.com